آموزش جابه جایی طبیعی افراد در فتوشاپ

01-روش های مختلف انتخاب دور افراددانلود
02-اصلاح قسمت های انتخاب شدهدانلود
03-طبیعی شدن لبه های برشدانلود
04-برش مودانلود
05-انتخاب زمینه و جایگذاری مناسبدانلود
06-هماهنگ سازی دمای زمینه و تصویردانلود
07-هماهنگ سازی شدت و زاویه نور وکیفیت تصاویردانلود
08-ایجاد سایه طبیعی بخش 1دانلود
09-ایجاد سایه طبیعی بخش دومدانلود